ACT ADIŢIONAL la Contractul Individual de Muncă

 

Societatea ANGAJATORUL S.R.L.

CUI/CIF: XX.XXX.XXX

ONRC: J XX / XXXXX / XXXX

 

ACT ADIŢIONAL Nr. X   din data de 01.09.2015

          la Contractul Individual de Muncă

încheiat şi înregistrat sub nr. XX / XX.XX.XXXX  în Registrul general de evidenţă a salariaţilor

 

  1. Părţile Contractului:

            Angajatorul – Persoană juridică: Societatea  ANGAJATORUL  S.R.L.

(Elementele de identificare ale Angajatorului), reprezentată legal prin (Nume şi Prenume),

    şi

ANGAJATUL – (Nume şi Prenume),  (Elementele de identificare ale Angajatului,

inclusiv CNP)

 

 

au negociat şi drept urmare, consimţind liber, au trecut la încheierea prezentului Act Adiţional la Contractul individual de muncă, în următoarele condiţii asupra cărora au convenit:

 

Art. 1. – Având în vedere acordul de voinţă al părţilor, acord liber exprimat; având în vedere necesitatea protejării bunurilor şi valorilor Angajatorului, care protejate fiind asigură direct şi indirect viabilitatea şi sustenabilitatea locurilor de muncă, atât ale Angajatului cât şi ale colegilor săi; având în vedere că ambele părţi contractante consideră adevărul ca fiind o valoare socială foarte importantă, care trebuie protejată, ocrotită, cultivată şi că se impune ca acest adevăr să fie considerat o condiţie sine qua non pentru încheierea şi derularea în bune condiţiuni a prezentului Contract de muncă; având în vedere tehnologia existentă în acest moment; având în vedere şi alte discuţii, negocieri, condiţii, necesităţi şi nevoi, subiective şi obiective, ale părţilor;

Contractul individual de muncă mai sus rubricat, se modifică în sensul în care se completează cu următoarele prevederi, denumite generic “Clauza Poligraf” :

Art.1.1. Periodic, precum şi ori de câte ori Angajatorul consideră necesar, (în funcţie de apariţia unor chestiuni ce se impune a fi clarificate şi lămurite; chestiuni problematice care ridică bănuieli legitime şi/sau suspiciuni rezonabile), Angajatul este de acord în mod irevocabil şi fără rezerve, să efectueze o Examinare prin tehnologia poligraf, cunoscută şi sub denumirea comună de “Testare la detectorul de minciuni”.

            Art.1.2. Astfel, conform art. 1.1. de mai sus, Angajatul este de acord, fără rezerve, să se prezinte imediat la data, ora şi locaţia precizată de Angajator, conform procedurilor specifice care îi vor fi înmânate în timp util.

            Art.1.3. Pot face obiectul examinării prin tehnica poligraf orice chestiuni problematice, fapte, acte, acţiuni, inacţiuni, teme, nelămuriri, neclarităţi, etc., care ridică bănuieli legitime şi/sau suspiciuni rezonabile, dar care au legătură cu chestiunile de serviciu, profesionale, adiacente şi/sau derivând din acestea; indiferent sub ce denumire sunt etichetate atât tehnicile de examinare cât şi chestiunile examinate, acestea au ca scop aflarea adevărului şi derularea în bune şi clare condiţiuni a raporturilor de muncă.

Art.1.4. Examinarea poligraf se poate realiza şi inopinant, fără a fi necesară informarea prealabilă a Angajatului, cu respectarea uzanţelor şi cutumelor impuse de către examinatorul poligraf pentru o asemenea procedură; examinarea poligraf se poate realiza şi la locul de muncă sau în altă locaţie dispusă de Angajator sau de către examinator.

 

 

 

 

Art.1.5. Pentru celeritatea procedurilor viitoare, părţile prestabilesc ca examinarea poligraf să se efectueze de către examinatorii Knut Psy Clinic, în locaţiile acestora sau în locaţiile Angajatorului, după caz. În cazul în care, din varii motive, examinatorii Knut Psy Clinic nu sunt disponibili, Angajatorul poate dispune amânarea examinării, sau poate dispune efectuarea examinării de către un alt examinator propus de Knut Psy Clinic.

            Art.1.6. În cazul în care Angajatul refuză examinarea şi/sau nu se prezintă imediat  la data, ora şi locaţia precizată de Angajator pentru efectuarea examinării, părţile stabilesc că astfel există o bănuială legitimă şi o suspiciune rezonabilă de neadevăr şi/sau minciună şi/sau fraudă, în derularea relaţiilor de muncă care ar trebui guvernate de adevăr total şi de nesuspicionare, şi astfel, în aceste condiţii, se crează premizele prin care Contractul de muncă poate fi reziliat de plin drept, fără a mai fi necesare alte formalităţi, de orice fel; acest tip de reziliere nu absolvă Angajatul de plata daunelor materiale şi morale către Angajator şi nu exonerează pe Angajat de răspundere civilă pentru prejudiciile create şi nici de răspundere penală pentru faptele comise (atât acţiuni cât şi inacţiuni).

Art.1.7. Examinarea poligraf, cunoscută şi sub denumirea de “testarea cu detectorul de minciuni” se va realiza conform procedurilor uzuale şi cutumiare folosite de examinatorul poligraf pentru speţe similare; acesta este liber să aleagă modalitatea şi tipul examinărilor, testărilor şi evaluărilor pe care consideră necesar a le efectua în speţă.

Art.1.8. Rezultatele examinării poligraf, precum şi opiniile examinatorului poligraf, vor fi aduse la cunoştinţa Angajatorului, în mod direct şi nemijlocit, iar prin prezentul înscris, Angajatul este de acord în mod irevocabil ca acestea să fie date acestuia.

Art.1.9. Durata necesară pentru examinarea poligraf, deplasarea pâna la şi de la locaţie, se consideră timp de lucru efectuat şi chiar dacă acestă examinare se efectuează în week-end sau în afara orelor de program, aceste ore vor fi plătite de către Angajator, conform Contractului de muncă şi legislaţiei aplicabile.  http://www.knut.ro

 

Art. 2. – Prevederile prezentului Act adiţional trebuie tratate ca atare, interpretate în sens pozitiv, în scopul realizării obiectivului său, respectiv asigurarea aflării adevărului în orice condiţii şi realizarea transparenţei relaţiilor de muncă;

Art. 3. – Prezentul înscris nu face referire la chestiuni cum ar fi: clauza de confidenţialitate, de neconcurenţă, de loialitate, de fidelitate, etc., acestea putând fi reglementate prin alte acte adiţionale.

Art. 4. – În cazul în care din orice motive, o clauză din prezentul înscris este invalidată sau devine inoperantă, parţial şi/sau total, celelalte clauze îşi produc efectele, aşa cum a fost intenţia iniţială a părţilor.

Art. 5. – Celelalte prevederi ale Contractului de muncă rămân neschimbate.

 

Încheiat în Bucureşti, în două exemplare, la data de 01.09.2015.

 

LS Angajator……………………………………………

 

LS Angajat………………………………………………

 

(! Angajatul semnează pe fiecare pagină cu numele şi prenumele şi semnătura uzuală !)

 

 Versiune DOC   /  Versiune PDF

 

http://www.knut.ro